Procedure aanmelding

Om aan te kunnen melden voor logeeropvang is een indicatie nodig vanuit het PGB of ZIN. Stichting Logeerpret levert zowel zorg die bekostigd wordt vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) als vanuit Zorg In Natura.

Als je jouw kind wilt aanmelden volgt er een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt voor het wennen en starten van de logeeropvang.

Niet elk kind heeft behoefte aan een wenperiode. Als er direct gestart wenst te worden dan is dit mogelijk.

Per jaar worden twee evaluatie-momenten gepland en indien er behoefte aan is kan er tussentijds altijd overlegd worden met de groepsleiders.